روایت های یک زندگی

:)
بنتُ الهدی نیستم. اما این اسم را دوست دارم :)
یک همسر ،
دانشجوی روان شناسی ،
غیر تهرانی اما ساکن تهران .

+ گفتنی هام را اینجا ثبت میکنم.